Programcılık Kursu

Programcılık Kursu

Programcılık sertifikası MEB onaylı dır. Sertifika üzerinde yazan ders saati 400 saattir. Bu süreye Bilgisayar İşletmenlik Kursu süresi de dahildir. Programcılık kursu alan kursiyerlerin işletmenlik bilgisine sahip olduğu varsayılarak bu süre hesaplanır.

ALGORİTMA

Algoritma bilişim mantığıdır. Algoritma derslerinde, bir program yazılırken adım adım izlenmesi gereken yolların mantığı anlatılır. Algoritmayı iyi öğrenemeyen programcı adayı, programlama yapamaz.

C, C++, C SHARP PROGRAMLAMA DİLİ

C dili en popüler yapısal programlama dilidir. C programcılar tarafından herhangi bir tür program geliştirmek için yazılmış genel amaçlı bir dildir. C ile bir düşük seviyeli sistem için program yazılabileceği gibi, yüksek seviyeli bir GUI (Grafik Arabirimi) tasarlamak da mümkündür. Günümüz programcıları çeşitli amaçlar için programlarını geliştirirken C dili ile yazılmış kaynak kodlarını kullanırlar. C++ dili ise C temelli ve C nin bir üst kümesi olarak düşünülebilir. C++ en popüler nesne temelli programlama dilidir. C++ dili C diline nazaran daha etkili ve güçlü bir dildir. C derslerinde C’ye ait tüm komut ve deyimler örneklerle anlatılmaktadır.Nesnel programlama dilleri arasında iki programlama dili oldukça önemlidir. Bu dillerin ilki ortak platform olarak çalıştırılabilen Java ikincisi ise .net kütüphanesi ile entegre edilerek tüm dillerle ortak platformda programlanabilir ve kolay kodlama yapısı ile  C# (C Sharp) programlama dilidir.

C PROGRAMCILIK KURSU DERS MÜFREDATI

 • Programlama ve C ++ Sayı Sistemleri
 • Genel Kavramler ve Terimler
 • Bir C Programı Oluşturmak
 • Veri Türleri Bildirim ve Tanımlama
 • Değişmezler
 • İşlevler
 • İşleçler
 • Bilinirlik Alanı ve Ömür Kontrol Deyimleri if Deyimi
 • İşlev Bildirimleri
 • Tür Dönüşümleri
 • Döngü Deyimleri
 • Koşul İşleci
 • Önişlemci Komutları
 • Switch Deyimi
 • Goto Deyimi
 • Rastgele Sayı Üretimi ve Kontrol Deyimlerine İlişkin Genel Uygulamalar
 • Diziler
 • Char Türden Diziler ve Yazılar
 • Sizeof İşleci
 • Göstericiler
 • Gösterici İşleçleri
 • Yazılarla İlgili İşlem Yapan Standart İşlevler
 • Gösterici Hataları
 • Void Türden Göstericiler
 • Dizgeler
 • Gösterici Dizileri
 • Göstericiyi Gösteren Gösterici
 • Çok Boyutlu Diziler
 • Exit, abort atexit İşlevleri
 • Dinamik Bellek Yönetimi
 • Belirleyiciler ve Niteleyiciler
 • Yapılar
 • Tür İsimleri Bildirimleri ve typedef Belirleyicisi
 • Tarih ve Zaman ile İlgili İşlem Yapan Standart İşlevler
 • Birlikler Numaralandırmalar
 • Bitsel İşleçler
 • Bit Alanları
 • Komut Satırı Argümanları
 • Dosyalar
 • Makrolar
 • Önişlemci Komutları
 • İşlev Göstericileri
 • Özyinelemeli İşlevler
 • Değişken Sayıda Arguman Alan İşlevler

JAVA PROGRAMCILIK KURSU

Java Programlama Dili programcılar tarafından herhangi bir tür program geliştirmek için yazılmış genel amaçlı bir dildir. Java Programlama ilk olarak Sun Microsystems Firması tarafından 1995 yılında piyasaya sürülen bir programlama dili ve bilgi işlem platformudur. Java yüklemediğinizde çalıştıramayacağınız bir çok uygulama ve web sitesi mevcut ve her geçen gün bunların sayıları artıyor. Java hızlı, güvenli ve güvenilirdir. Dizüstü bilgisayarlardan veri depolama merkezlerine, oyun konsollarından bilimsel süper bilgisayarlara, cep telefonlarından İnternet’e kadar Java her yerde kullanabileceğiniz bir dildir.

JAVA PROGRAMCILIK KURSU MÜFREDATI

 • Java nedir?
 • Programcılık kursu Java programlama diğer Programlama Dillerinden farkı
 • Jdk, jre ve jvm kavramları
 • Jdk (java development kit-java geliştirme kiti)
 • Jre (java runtime environment-java çalışma ortamı)
 • Jvm (java virtual machine-java sanal makinesi)
 • Jvm ile jre arasındaki fark
 • Jdk ve jre kurulumu
 • Windows işletim sistemi üzerinde jdk kurulumu
 • Jre kurulumu Java programlarının yapısı.

PROGRAMCILIK KURSU JAVA PROGRAMLAMA DİLİ TEMELLERİ

 • Programcılık Kursu JAVA Programlama Temel (Primitif) Veri Tipleri
 • Tamsayı Literaller
 • Kayar Noktalı Sayı Tipindeki Literaller
 • Karakter Katarları (String ve String Buffer Sınıfı) Değişkenler ve Değişken Tanımlama
 • Tip Dönüşümleri (Type-Casting)
 • Operatörler
 • Atama Operatörü (=)
 • Aritmetik Operatörler (+ , – , * , / , %)
 • Aritmetik Artırma ve Eksiltme Operatörleri (++ , —)
 • Aritmetik Atama Operatörleri ilişkisel Operatörler (< ,>,<=,>=,==, !=)
 • Mantıksal Operatörler
 • Bitwise (Bit-Tabanlı) Operatörler?: Operatörü
 • Operatör Önceliği
 • Program Kontrol ifadeleri
 • If Cümleciği ve Yapısı
 • If-Else Yapısı
 • If Cümleciği içerisinde Karmaşık Mantıksal ifadeler Kullanmak iç içe If-Else Yapıları
 • Else If Deyimi
 • Switch-case Deyimi
 • Diziler
 • Tek Boyutlu Diziler
 • Çok Boyutlu Diziler
 • Döngüler
 • while Döngüsü
 • Do while Döngüsü
 • For Döngüsü
 • Özelleşmiş for Döngüsü
 • İç içe Döngüler
 • Break ve continue Deyimleri
 • Yorumlar
 • Tek Satırdan Oluşan Yorumlar
 • Blok Yorumlar

PROGRAMLAMA KURSU JAVA PROGRAMLAMA iLE NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

 • Sınıflar
 • Nesneler
 • Public, private ve protected Anahtar Kelimeleriyle Üye Değişkenler ve Metotlar için Erişim Seviyeleri Tanımlama
 • Knew Operatörü
 • Nokta (.) Operatörü
 • Metotlar
 • Yapılandırıcı Metotlar (Constructors)
 • Metotların Aşırı Yüklenmesi (Method Overloading)
 • Statik Metotlar
 • Static Anahtar Kelimesinin Diğer Kullanımları
 • Statik Üye Değişken Tanımlama
 • Değeri Değişmeyen Sabit Değişkenler Tanımlama
 • Recursif Metotlar
 • İstisna Yönetimi (Exception Handling)
 • Try-Catch Bloğu
 • Throws Anahtar Kelimesi
 • Throw Anahtar Kelimesi
 • Finally Anahtar Kelimesi
 • Paketler (Packages)
 • Bir Sınıfı import Anahtar Kelimesini Kullanmadan Çağırmak

JAVA iLE NESNE TABANLI PROGRAMCILIK KURSU

 • Kalıtım
 • Üst Sınıf (Super Class) ve Alt Sınıf (Sub Class) Kavramı
 • Super() Metodu ile Üst Sınıfın Yapılandırıcısını Çağırmak
 • This Anahtar Kelimesi
 • Object Sınıfı
 • Instanceof Anahtar Kelimesi
 • Çok Biçimlilik (Polymorphism)
 • Soyut Sınıflar (Abstract Classes)
 • Soyut Metotlar (Abstract Methods)
 • Arayüzler (Interfaces)
 • Implements Anahtar Kelimesi
 • Final Anahtar Kelimesinin Kalıtımda Kullanımı
 • Sınıflar Arasındaki Kalıtımsal ilişkiler
 • Kolleksiyonlar (Collections)
 • ArrayList Yapısı
 • ArrayList Kullanımı için Örnek Bir Program

PROGRAMLAMA KURSU TEMEL JAVA UYGULAMA YAPILARI

 • Programcılık Kursu JAVA Programlama
 • Konsol (Komut Satırı) Uygulamaları
 • Java Masaüstü Uygulamaları
 • Java Masaüstü Uygulama Kütüphaneleri
 • Swing Masaüstü Uygulamalarının Temel Özelliklerini Değiştirmek
 • Java Web Uygulamaları
 • Servlet JSP (Java Server Pages-Java Sunucu Sayfaları)
 • JSF (Java Server Faces-Java Sunucu Yüzleri)
 • Web Uygulamasına Geçmeden Önce Bilinmesi Gereken Kavramlar
 • POJO (Plaın Old Java Objects-Eski Düz Java Nesneleri)
 • Java Bean Temel JSF Bileşenleri

PROGRAMLAMA KURSU VERiTABANI TEMELLERi VE BLOG UYGULAMASI iÇiN VERiTABANI TASARIMI

 • Veritabanı Kavramı
 • İlişkisel Veritabanları
 • Veritabanı Yönetim Sistemleri (DBMS-Database Management Systems)
 • SQL Dili

PROGRAMCILIK KURSU SWING iLE MASAÜSTÜ UYGULAMA TEMELLERi

 • Eclipse Görsel Arayüz Yöneticisi (Eclipse GUI Builder)
 • Design (Tasarım) Modu
 • Source (Kaynak Kod) Modu
 • Palette (Palet) Penceresi
 • Properties (Özellikler) Penceresi
 • Inspector Penceresi
 • Navigator Penceresi
 • Swing Temelleri
 • JFrame Bileşeni
 • JTextŞeld Bileşeni
 • JTextArea Bileşeni
 • JButton Bileşeni
 • JComboBox Bileşeni
 • JTable Bileşeni
 • JDialog Bileşeni
 • JPanel Bileşeni
 • Blog Yöneticisi Uygulaması
 • Blog Yoneticisi View Penceresi
 • JDialog Yeni Blog Olusturma Penceresi
 • JDialog Kullanici Bilgisi Detay Penceresi
 • JDialog Kullanici Bilgilerini Düzenle Penceresi
 • Blog Yöneticisi Uygulamasında Kullanılan Paketler
 • Blog yöneticisi Paketi Altında Bulunan Sınıflar
 • Blog yoneticisi. resources Paketi Altında Bulunan Dosyalar
 • Blog yoneticisi. siniflar. genel Paketi Altında Bulunan Sınıflar
 • Blog yoneticisi. siniflar. model Paketi Altında Bulunan Sınıflar
 • Blog yoneticisi. siniflar. veritabani Paketi Altında Bulunan Sınıflar
 • Blog Yoneticisi View Sınıfında Kullanılan Önemli Üye Değişkenler
 • Ana Form (Blog Yoneticisi View) Üzerinde Bulunan Bileşenler için Tanımlanmış Olaylar
 • Blog Yoneticisi View içinde Kullanılan Yardımcı Metotlar
 • Uygulamanın Çalıştırılması
Programcılık Kursu Uygulamaları
 • Java ile Temel Dosya işlemleri
 • Dosya Seçme işlemi (Dosya Seç Butonu)
 • Dizin Seçme işlemi (Dizin Seç Butonu)
 • Dosya Oluşturma işlemi (Dosya Oluştur Butonu)
 • Dizin Oluşturma işlemi (Dizin Oluştur Butonu)
 • Dosya Kopyalama işlemi (Seçili Yolu Kopyala Butonu)
 • Dosya Taşıma işlemi (Seçili Yolu Taşı Butonu)
 • Dosya Silme işlemi (Seçili Yolu Sil Butonu)
 • Java ile Metin Dosyalarına Erişim
 • Java ile Metin Dosyalarına Yazmak (Text Dosyasına Yaz Butonu)
 • Java ile Metin Dosyalarından Okumak (Text Dosyasından Oku Butonu)
 • Eclipse ile Java Applet Örneği
 • Uygulamalarda JFreeChart ile Çizelge Oluşturmak
 • Otomatik Olarak Java Doc Oluşturma
 • Java ile Raporlama Jasper Reports Kütüphanesi
 • IReport Uygulaması
 • IReport ile Rapor Oluşturma
 • IReport ile Değişik Dosya Biçimlerinde Raporlar Almak

Tel : 0312 418 94 94 – 532 711 57 57 Ahmet Aydınalp