Programcılık Kursu

Programcılık sertifikası MEB onaylı dır. Sertifika üzerinde yazan ders saati 400 saattir. Bu süreye işletmenlik te dahildir. Programcılık kursu JAVA programlama alan kursiyerlerin işletmenlik bilgisine sahip olduğu varsayılarak bu süre hesaplanır.

ALGORİTMA

Algoritma bilişim mantığıdır. Algoritma derslerinde, bir program yazılırken adım adım izlenmesi gereken yolların mantığı anlatılır. Algoritmayı iyi öğrenemeyen programcı adayı, programlama yapamaz.

C, C++, C SHARP PROGRAMLAMA DİLİ

C dili en popüler yapısal programlama dilidir. C programcılar tarafından herhangi bir tür program geliştirmek için yazılmış genel amaçlı bir dildir. C ile bir düşük seviyeli sistem için program yazılabileceği gibi, yüksek seviyeli bir GUI (Grafik Arabirimi) tasarlamak da mümkündür. Günümüz programcıları çeşitli amaçlar için programlarını geliştirirken C dili ile yazılmış kaynak kodlarını kullanırlar. C++ dili ise C temelli ve C nin bir üst kümesi olarak düşünülebilir. C++ en popüler nesne temelli programlama dilidir. C++ dili C diline nazaran daha etkili ve güçlü bir dildir. C derslerinde C’ye ait tüm komut ve deyimler örneklerle anlatılmaktadır.Nesnel programlama dilleri arasında iki programlama dili oldukça önemlidir. Bu dillerin ilki ortak platform olarak çalıştırılabilen Java ikincisi ise .net kütüphanesi ile entegre edilerek tüm dillerle ortak platformda programlanabilir ve kolay kodlama yapısı ile  C# (C Sharp) programlama dilidir.

C DERS MÜFREDATI

Programlama ve C ++ Sayı Sistemleri Genel Kavramler ve Terimler Bir C Programı Oluşturmak Veri Türleri Bildirim ve Tanımlama Değişmezler İşlevler İşleçler Bilinirlik Alanı ve Ömür Kontrol Deyimleri if Deyimi İşlev Bildirimleri Tür Dönüşümleri Döngü Deyimleri Koşul İşleci Önişlemci Komutları Switch Deyimi goto Deyimi Rastgele Sayı Üretimi ve Kontrol Deyimlerine İlişkin Genel Uygulamalar Diziler char Türden Diziler ve Yazılar sizeof İşleci Göstericiler Gösterici İşleçleri Yazılarla İlgili İşlem Yapan Standart İşlevler Gösterici Hataları void Türden Göstericiler Dizgeler Gösterici Dizileri Göstericiyi Gösteren Gösterici Çok Boyutlu Diziler exit, abort atexit İşlevleri Dinamik Bellek Yönetimi Belirleyiciler ve Niteleyiciler Yapılar Tür İsimleri Bildirimleri ve typedef Belirleyicisi Tarih ve Zaman ile İlgili İşlem Yapan Standart İşlevler Birlikler Numaralandırmalar Bitsel İşleçler Bit Alanları Komut Satırı Argümanları Dosyalar Makrolar Önişlemci Komutları İşlev Göstericileri Özyinelemeli İşlevler Değişken Sayıda Arguman Alan İşlevler.

JAVA PROGRAMLAMA DİLİ

Java Programlama Dili programcılar tarafından herhangi bir tür program geliştirmek için yazılmış genel amaçlı bir dildir. Java Programlama ilk olarak Sun Microsystems Firması tarafından 1995 yılında piyasaya sürülen bir programlama dili ve bilgi işlem platformudur. Java yüklemediğinizde çalıştıramayacağınız bir çok uygulama ve web sitesi mevcut ve her geçen gün bunların sayıları artıyor. Java hızlı, güvenli ve güvenilirdir. Dizüstü bilgisayarlardan veri depolama merkezlerine, oyun konsollarından bilimsel süper bilgisayarlara, cep telefonlarından Internet’e kadar Java her yerde kullanabileceğiniz bir dildir.

JAVA PROGRAMININ MÜFREDATI

1 JAVA PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

Java nedir? Programcılık kursu Java programlama diğer Programlama Dillerinden farkı jdk, jre ve jvm kavramları. Jdk (java development kit-java geliştirme kiti) jre (java runtime environment-java çalışma ortamı) jvm (java virtual machine-java sanal makinesi) jvm ile jre arasındaki fark jdk ve jre kurulumu. Windows işletim sistemi üzerinde jdk kurulumu jre kurulumu Java programlarının yapısı.

2 PROGRAMLAMA KURSU JAVA PROGRAMLAMA DİLİ TEMELLERİ

Programcılık Kursu JAVA Programlama Temel (Primitif) Veri Tipleri Tamsayı Literaller Kayar Noktalı Sayı Tipindeki Literaller Karakter Katarları (String ve String Buffer Sınıfı) Değişkenler ve Değişken Tanımlama Tip Dönüşümleri (Type-Casting) Operatörler Atama Operatörü (=) Aritmetik Operatörler (+ , – , * , / , %) Aritmetik Artırma ve Eksiltme Operatörleri (++ , —) Aritmetik Atama Operatörleri ilişkisel Operatörler (< ,>,<=,>=,==, !=) Mantıksal Operatörler Bitwise (Bit-Tabanlı) Operatörler?: Operatörü: Operatör Önceliği Program Kontrol ifadeleri If Cümleciği ve Yapısı If-Else Yapısı If Cümleciği içerisinde Karmaşık Mantıksal ifadeler Kullanmak iç içe If-Else Yapıları Else If Deyimi switch-case Deyimi Diziler Tek Boyutlu Diziler Çok Boyutlu Diziler Döngüler while Döngüsü do while Döngüsü For Döngüsü Özelleşmiş for Döngüsü iç içe Döngüler break ve continue Deyimleri Yorumlar Tek Satırdan Oluşan Yorumlar Blok Yorumlar

3 PROGRAMLAMA KURSU JAVA PROGRAMLAMA iLE NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Sınıflar Nesneler public, private ve protected Anahtar Kelimeleriyle Üye Değişkenler ve Metotlar için Erişim Seviyeleri Tanımlama knew Operatörü Nokta (.) Operatörü Metotlar Yapılandırıcı Metotlar (Constructors) Metotların Aşırı Yüklenmesi (Method Overloading) Statik Metotlarstatic Anahtar Kelimesinin Diğer Kullanımları Statik Üye Değişken Tanımlama Değeri Değişmeyen Sabit Değişkenler Tanımlama Recursif Metotlaristisna Yönetimi (Exception Handling)Try-Catch Bloğuthrows Anahtar Kelimesi throw Anahtar Kelimesi Fİnally Anahtar Kelimesi Paketler (Packages)Bir Sınıfı import Anahtar Kelimesini Kullanmadan Çağırmak

4 JAVA iLE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA TEMELLERi

Kalıtım Üst Sınıf (Super Class) ve Alt Sınıf (Sub Class) Kavramı super() Metodu ile Üst Sınıfın Yapılandırıcısını Çağırmak this Anahtar Kelimesi Object Sınıfı instanceof Anahtar Kelimesi Çok Biçimlilik (Polymorphism) Soyut Sınıflar (Abstract Classes) Soyut Metotlar (Abstract Methods) Arayüzler (Interfaces) implements Anahtar Kelimesi Fİnal Anahtar Kelimesinin Kalıtımda Kullanımı Sınıflar Arasındaki Kalıtımsal ilişkiler Kolleksiyonlar (Collections)ArrayList YapısıArrayList Kullanımı için Örnek Bir Program

5 JAVA ENTEGRE GELİŞTiRME ORTAMLARI VE NETBEANS KURULUMU

Eclipse (MyEclipse)

6 Programcılık Kursu JAVA Programlama TEMEL JAVA UYGULAMA YAPILARI

Programcılık Kursu JAVA Programlama Konsol (Komut Satırı) Uygulamaları Java Masaüstü Uygulamaları Java Masaüstü Uygulama Kütüphaneleri Swing Masaüstü Uygulamalarının Temel Özelliklerini Değiştirmek Java Web Uygulamaları Servlet JSP (Java Server Pages-Java Sunucu Sayfaları) JSF (Java Server Faces-Java Sunucu Yüzleri) Web Uygulamasına Geçmeden Önce Bilinmesi Gereken Kavramlar POJO (Plaın Old Java Objects-Eski Düz Java Nesneleri) Java Bean Temel JSF Bileşenleri

7 VERiTABANI TEMELLERi VE BLOG UYGULAMASI iÇiN VERiTABANI TASARIMI

Veritabanı Kavramı İlişkisel Veritabanları Veritabanı Yönetim Sistemleri (DBMS-Database Management Systems) SQL Dili

8 SWING iLE MASAÜSTÜ UYGULAMA TEMELLERi

Matisse Görsel Arayüz Yöneticisi (Matisse GUI Builder) Design (Tasarım) Modu, Source (Kaynak Kod) Modu Palette (Palet) Penceresi Properties (Özellikler) Penceresi Inspector Penceresi Navigator Penceresi Swing Temelleri JFrame Bileşeni, JTextŞeld Bileşeni, JTextArea Bileşeni, JButton Bileşeni, JComboBox Bileşeni, JTable Bileşeni, JDialog Bileşeni, JPanel Bileşeni Blog Yöneticisi Uygulaması Blog Yoneticisi View Penceresi, jDialog Yeni Blog Olustur Penceresi, jDialog Kullanici Bilgisi Detay Penceresi, jDialog Kullanici Bilgilerini Düzenle Penceresi Blog Yöneticisi Uygulamasında Kullanılan Paketler blog yoneticisi Paketi Altında Bulunan Sınıflar blog yoneticisi. resources Paketi Altında Bulunan Dosyalar blog yoneticisi. siniflar. genel Paketi Altında Bulunan Sınıflar blog yoneticisi. siniflar. model Paketi Altında Bulunan Sınıflar blog yoneticisi. siniflar. veritabani Paketi Altında Bulunan Sınıflar Blog Yoneticisi View Sınıfında Kullanılan Önemli Üye Değişkenler Ana Form (Blog Yoneticisi View) Üzerinde Bulunan Bileşenler için Tanımlanmış OlaylarBlogYoneticisiView içinde Kullanılan Yardımcı MetotlarUygulamanın Çalıştırılması

9 Programcılık Kursu JAVA Programlama Uygulamaları

Java ile Temel Dosya işlemleri Dosya Seçme işlemi (Dosya Seç Butonu) Dizin Seçme işlemi (Dizin Seç Butonu) Dosya Oluşturma işlemi (Dosya Oluştur Butonu) Dizin Oluşturma işlemi (Dizin Oluştur Butonu) Dosya Kopyalama işlemi (Seçili Yolu Kopyala Butonu) Dosya Taşıma işlemi (Seçili Yolu Taşı Butonu) Dosya Silme işlemi (Seçili Yolu Sil Butonu)Java ile Metin Dosyalarına Erişim Java ile Metin Dosyalarına Yazmak (Text Dosyasına Yaz Butonu)Java ile Metin Dosyalarından Okumak (Text Dosyasından Oku Butonu) Netbeans ile Java Applet Örneği Uygulamalarda JFreeChart ile Çizelge Oluşturmak Netbeans ile Otomatik Olarak Java Doc Oluşturma Java ile Raporlama Jasper Reports Kütüphanesi IReport Uygulaması IReport ile Rapor Oluşturma IReport ile Değişik Dosya Biçimlerinde Raporlar Almak

Ders Gün ve Saatleri

Pazartesi – Çarşamba 10:00 – 12:00 veya 13:00 – 15.00 veya 18:30 – 20.30

Salı – Perşembe 10:00 – 12:00 veya 13:00 – 15.00 veya 18:30 – 20.30

Cumartesi – Pazar 10:00 – 12:00 veya 13:00 – 15.00 veya 18:30 – 20.30

Adres : Atatürk Bulvarı No:94/14 (Kat 7) Kızılay/Ankara

Tel : 0312 418 94 94 – 532 711 57 57 Ahmet Aydınalp