Türkçe Türk Dili

Türkçe Türk Dili

TÜRKÇE TÜRK DİLİ KURSU

Türkçe Türk Dili kursu, dil kuralları kullanılarak güzel konuşma güzel yazma alışkanlığı kazandıracaktır. Okuduğunu anlamayan bireyler bir konu hakkında bilgi sahibi olamaz, bilgi sahibi olmayanın da fikir sahibi olması beklenemez. Türkçe Kurslarımızda, Türkçe’yi güzel konuşma, güzel okuma ve güzel yazma eğitimleri vermekteyiz.

TÜRKÇE TÜRK DİLİ KURSU PROGRAMININ UYGULANMASI

Öğretim programlarına referans olarak alınan Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesinin en önemli özelliği dogmatik olmayıp kapsamlı, esnek, açık, dinamik, kullanışlı, saydam ve tutarlı olmasıdır. Programda; Programının Genel Amaçları, Kursun Seviyesi ve Tanımı, Avrupa Ortak Dil Kriterlerine Göre Kazandırılacak Dört Dil Becerisi, Referans Dokümanlar ve Dayanaklar, Programın Süresi, Giriş Koşulları, Eğitimcilerin Niteliği, Belgelendirme, Eğitim Merkezi Yeri, Eğitim/ Öğretim Donanımları, Derste Kullanılabilecek Araç ve Gereçler, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Başarının Değerlendirilmesi, Programın Uygulanmasına Yönelik Açıklamalar, Tema ve Kazanım Tabloları, Ölçme ve Değerlendirme bölümlerine yer verilmiştir. Programın uygulama aşamasında “öğretmenler” kendilerini sadece bilgi kaynağı olarak görmek yerine, öğrenme yönelimleri yaşam merkezli olan yetişkinlerin öğrenme sürecinde, kursiyerlerin kendilerini keşfedecekleri bir içerik sürecinin idarecisi ve bu sürece yardım eden kolaylaştırıcılar olarak görmelidirler.

Türkçe Dili Kursu Eğitimleri

1) Temaların Uygulanması Her tema birbirinden bağımsız bir şekilde kullanılabilecek tarzda tasarlanmıştır. Bununla birlikte dil eğitiminin sıralı bir birikim olduğu düşünülürse, temaların verilen sırada öğretilmesi kursiyerlerin bilgi birikimlerine bilişsel olarak destek olacaktır. Temalar hazırlanırken mümkün olduğunca basitten zora, somuttan soyuta doğru bir sıralama yapılmıştır. Yabancı dil öğretiminde önce basit cümle kalıplarından başlayarak daha sonra birleşik ve karmaşık cümle kalıplarının öğretimine geçilmelidir. Bilinen bir cümle kalıbı ile bilinmeyen kelimeleri, bilinen kelimelerle bilinmeyen cümle kalıplarını öğretmek esas olmalıdır.

2) Dil Öğretiminde Dört Temel Beceriyi Geliştirme Dili bir iletişim aracı olarak kullanmayı öğretirken dört temel beceri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazmanın birlikte öğretilmesi gerekmektedir. Hiç birine öncelik verilmez ancak öğretim amacına göre bu dört beceriye verilecek ağırlıkların yüzdeleri farklı olabilir. Dört dil becerisinin tümleşik olarak öğretilmesi hedeflendiğinden tema içeriklerinde kazanımlar ayrıştırılmamıştır. Öğretmen tarafından kazanımlar algısal ve üretimsel olarak değerlendirmelidir. Örneğin “anlar”, “okur”, “bulur”, “seçer”, takip eder” gibi kazanım ifadeleri algısal olup dinleme ve okuma becerilerine yönelik; “yazar”, “konuşur”, “ifader eder”, “açıklar”, “sorar” gibi kazanım ifadeleri üretimsel olup konuşma ve yazma becerilerine yöneliktir.

Türkçe Türk Dili Kursu Eğitimleri

1) Dil Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Dil Öğrenme/ Öğretme Etkinlikleri, dil kullanımı ve öğreniminde iletişim ve etkileşimin birer aracılarıdır. Hem algısal (dinleme, okuma) hem de üretimsel ( konuşma, yazma) süreçte, yazılı ve/veya sözlü aracılık vazifesi gören etkinlikler, insanlar arasında iletişimi ve etkileşimi mümkün kılar. Bununla birlikte, yetişkin eğitiminde, öğrenme yönelimleri ve ilgileri farklılık gösterdiğinden, algısal (Dinleme ve Okuma; örneğin haber dinleme, şarkı dinleme, gazete, dergi makale okuma vb.) üretimsel (Konuşma ve Yazma; örneğin mektuplar, e-postalar, formlar, sözlü sunular, diğer yazışmalar vb.) etkinliklerin, kursiyerlerin ihtiyaçlarına göre “öğretmen” tarafından belirlenmesi esnekliği sağlanmıştır. 10 Öğretmenler çeşitli alanlardan etkinlik uygulayabilirler. Bu alanlar çok farklı olabilir, fakat dil öğrenimi ile ilgili olarak kullanışlılık açısından dört grupta faydalanabilirler: kişisel alan, eğitsel alan, mesleki alan ve kamu alanı.

Türkçe Türk Dili Kursu Kişisel Alan

Türkçe Türk Dili Kursu, aile ilişkileri ile bireysel sosyal uygulamaları kapsar.

Türkçe Türk Dili Kursu Eğitsel Alan

Türkçe Türk Dili Kursu, öğrenme / öğretme bağlamıyla ilgili, belli bilgi ve beceriler kazandırma amacı taşıyan genellikle kurumsal nitelikli uygulamaları kapsar.

Türkçe Türk Dili Kursu Mesleki Alan

Türkçe Türk Dili Kursu, bir kimsenin mesleğini yerine getirmesiyle ilgili etkinlikleri ve ilişkileri ile ilgili her şeyi kapsar.

Türkçe Türk Dili Kursu Kamu Alanı

Türkçe Türk Dili Kursu, kamuya ait hizmetleri, iş ve idari kurumları, kamusal özellik taşıyan kültür ve eğlence etkinlikleri, sosyal etkileşimlerle bağlantılı her şeyi kapsar.

Bununla birlikte etkinliklerde sayı sınırlaması yoktur. Ancak etkinlikler temanın kazanımlarına uygun olmalıdır. Öğretmenler, kursiyerlerin bireysel farklılıklarını gözeterek, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli araç ve gereçler, farklı yöntem ve tekniklerden faydalanabilirler. Öğretmene etkinlik belirlemede esneklik tanınmıştır. Derse başlamadan önce kursiyer ile öğrenilecek konu arasında bir bağ kurulmalıdır. Dili kullanmaları için kursiyerler cesaretlendirip teşvik edilmelidir. Sınıf içi etkinliklere katılmaları sağlanmalıdır. Alıştırmalar, soru cevap, rol yapma, ikili veya üçlü çalışmalar gibi tekniklerle kursiyerlerin derse daha aktif katılmaları sağlanmalıdır.

2) Görsel ve İşitsel Araçlardan Faydalanma Öğretim etkinliklerininin uygulanmasında görsel ve işitsel araçlardan faydalanılması, kursiyerlerin dikkatini derse çeker, kursiyerlerin derse daha etkin katılmalarını sağlar. Bazen bir fotoğraf yüzlerce kelimeden daha çok şey anlatır. Hem göze hem de kulağa hitap eden çoklu ortam ve çeşitli bilgisayar programları ve İnternet günümüzde öğrenmenin etkisini arttıran araçlardır. Öğretmenler imkânlar ölçüsünde olabildiğince bu araçlardan yararlanmalıdırlar.

5) Gramer Odaklı Eğitim Yerine İletişimsel ve İşlevsel Dil Eğitimi Bir dili gerçek anlamda öğrenebilmek ve temel dört becerideki işlevini yerine getirebilmek için dil bilgisi gereklidir. Dil bilgisi, dil öğretimindeki etkisi ve önemi göz ardı edilmeden dört temel becerinin geliştirilmesine yardımcı olarak kullanılmalıdır. Dil bilgisi amaç değil, araç olarak kabul edilmelidir. İletişimde etkileşimi tam anlamıyla gerçekleştirdiği sürece, dil bilgisinin, dilin işleyiş düzenini kavramaya yardımcı olacak kadar öğretilmesi yeterlidir. Öğretmenler benzer işlevi olan dil bilgisel yapılardan istediklerini kullanmakta serbesttirler.

Türkçe Türk Dili Kursu İletişimsel Dil Yeterliliği

İletişimsel Dil Yeterliliği birçok bileşenlerden oluşur, bu bileşenler “Dil bilgisel, Toplum dil bilgisel ve Pragmatik” olarak gruplandırılmıştır. a) Dil Bilgisel Yeterlikler; dil sisteminin sözlüksel, ses bilgisel ve söz dizimsel bilgi ve becerilerden ve dilin diğer boyutlarından oluşur. Ses ayrımı, sözcük yoğunluğu ve doğruluğu, bir fonetik sisteme hâkim olabilme gibi unsurların yanında bunların bilişsel oluşumu ve hafızaya aktarılması da bu alan içerisindedir. Bilginin düzenlenmesi ve ulaşılabilirliği kişiden kişiye değişir. b) Toplum Dil Bilgisel Yeterlikler; dil kullanımının sosyokültürel şartlarını içerir. Nezaket kuralları, kuşaklar, cinsiyetler, sınıflar ve sosyal gruplar arasındaki ilişki normları gibi bir toplumun yaşamındaki bazı temel töresel alışkanlıkların dilbilgisel açıdan kodlanması iletişim alanını öğrenen; farkında olsa da olmasa da etkiler. c) Pragmatik Yeterlikler; dilin işlevsel kullanımı ile ilgilidir. İçinde bulunulan ortamın özelliğine göre dil senaryolarının veya kurgularının kullanılabilmesini, söylem yeterliğini, tutarlılığı, metin tür ve biçimlerinin tanınmasını, mecaz ve parodiyi de içerir.