Java Veri Tipleri

Java Veri Tipleri

TAMSAYI VE GERÇEK SAYI DEĞİŞKENLER

Java veri tipleri, Programlama dillerinde rakamlar bilgisayar belleğinin temel depolama birimlerine yazılırlar. Temel bilgisayar bellek birimi bit olarak adlandırılır. Bir bilgisayar belleğindeki tek bir transistörden oluşmuştur. Bu transistörden akım geçiyorsa tansistörün veya bitin bellek değeri 1 (bir) veya true (doğru) olarak alınır. Eğer akım geçmiyor veya düşük düzeyde bir akım geçiyorsa transistörün bellek değeri 0 (sıfır) veya false (yanlış) olarak alınır.

Değişken Türü Türkçe karşılığı Bit büyüklüğü Sınır Değerleri
boolean Mantık değişkeni 1 true(doğru) , false(yanlış)
char harf değişkeni 16 ‘\u0000’ den ‘\uFFFF’
byte tam sayı değişkeni 8 -128 den 127 e
short tam sayı değişkeni 16 -32768 den 32767 e
int tam sayı değişkeni 32 -2157483648 den 2147483647 e
long tam sayı değişkeni 64 -9223372036854775808 den 9223372036854775808 e
float Gerçek sayı değişkeni 32 -3.40292347e+38 den 3.40292347e+38 e
double Gerçek sayı değişkeni 64 -1.7976931348623157e+308 den 1.7976931348623157e+308 e

Tam sayı değişken Java Veri Tipleri (byte, short, int, long)

Programlama Kursu Java veri tipleri, tam sayı değişkenler hafızada işgal ettikleri yere göre byte(8 bit), short(16 bit), int(32 bit) ve long(64 bit) adını alırlar. Bir bitlik hafızaya sadece iki rakamın (0 veya 1) yazılabileceği göz önüne alınırsa örneğin sekiz bitlik byte türü tamsayı değişkenine 256 sayı (ikili sayı eşiti 11111111) yazılabileceği ortaya çıkar. Bitlerden biri + veya – işareti için kullanıldığından byte değişkeninin sınır değerleri -128den 127 e kadardır (toplam 256 sayı). Tamsayı değişken türleri içinde en fazla kullanılan int türüdür. Aşağıdaki küçük program parçacığında int türü ilktamsayi değişkenine 32 rakamı yüklenecektir.

int ilktamsayi=32;

şeklinde de yazılabilirdi. Javadaki tamsayı değişken türleri + ve – değeri alabilen türlerdir. Örneğin byte değişken türü –128 den +127 e kadar toplam 256 sayı kullanabilir. Burada C ve C++ gibi dillerde mevcut bulunan unsigned deyiminin (byte değişkenini 0 256 arasında tanımlayabilir) javada mevcut bulunmadığını belirtelim. 15 sayısını bilgisayar ortamında byte türü değişken olarak oluşturmak istersek her bir bitin bilgisayardaki konumu tablodaki gibi oluşur.

Gerçek sayı değişken Java Veri Tipleri (float, double, long, double)

Gerçek sayı sistemleri de 0 ve 1 bitleri kullanılarak oluşturulabilir. Gerçek sayıların tamsayıdan küçük kısımları 2 li tabanda eksi üstler kabul edilerek oluşturulur. Örnek olarak 16 bitlik gerçek bir sayıyı ikili sistemdeki bilgisayar belleğinde şu şekilde gösterebiliriz.

Yukarıda 16 bitle temsil edilen sayı : +16+4+2+0.5+0.125)*10-(16+1) = 22.625e-17 rakamıdır. Gerçek sayı değişkende yeterli hassasiyeti sağlayabilmek için genelde 64 bit uzunluğundaki double değişken türü kullanılır. Javadaki Matematik kütüphaneleri de double değişken türü için tanımlanmıştır. Aşağıdaki küçük program parçacığında double türü ilkgercekdegisken değişkenine 22.625e-7 sayısını yüklüyoruz.

double ilkgerçekdegisken; ilkgerceldegisken=22.625e-17;

Javadaki temel aritmetik işlemler şunlardır :

+ toplama

– çıkarma

* çarpma

/ bölme

% tamsayılar için bölmede kalan (modül) Örneğin bir toplama işlemi:

int degisken1=3; int degisken2=6;

int toplam=degisken1+degisken2;

Gerçek sayı değişkenlerin aritmetik işlemleri tam sayı değişkenlerin aritmetik işlemlerine benzer. Tek farkı kalan işleminin bulunmamasıdır. Üstte tamsayı olarak yaptığımız toplama işlemini gerçek sayılar için yinelersek.

++ bir ilave et

— bir çıkar

+= sağ taraftaki rakamı ilave et

-=  sağ taraftaki rakamı çıkar

*= sağ taraftaki rakamla çarp

/= sağ taraftaki rakama böl

%= sağ taraftaki rakama bölüp kalanını al işlemleridir.

++ ve — işlemleri değişkenden önce veya sonra gelebilir. Bu iki şeklin değişken tek başlarına kullanıldığında bir farklılıkları yoktur, fakat ikinci bir değişkenle birlikte tek bir deyimde kullanıldıklarında ikinci değişkenin değeri değişir. Aşağıdaki iki program parçacığına göz atalım.

++ işlemcisinin değişkenden sonra kullanılması

int a=2; int c;

c=a++; // a nın değeri 3 c nin değeri 2

++ işlemcisinin değişkenden önce kullanılması

int a=2; int c;

c=++a; // a nın değeri 3 c nin değeri 3

Aritmetik1 sınıfının sonuçları

sayi1+= : 3

sayi1-= : 1

sayi1*= : 2

sayi1/= : 1

String, Char ve Boolean Java Veri Tipleri

String nesne tipi değişkeni

String değişkeni yazı yazdırma işleri için kullanılır. Nesne türü değişkendir. Java dilinde char değişken türü kullanılarak tanımlanmış bir nesne tipi değişkendir. Aşağıdaki küçük program parçacığında bu değişken türünün kullanılmasını görüyoruz.

String a=”ali”; String c=”veli”; String d;

d=a+b; // d nin değeri “ali veli” System.out.println(d); // bu satır ali veli çıktısı verir

String türü sabitler her zaman ” işaretleri arasına yazılırlar ve + işaretiyle bir araya getirilebilirler. String türü değişkenleri tanımlamak için aynı zamanda.

String türü bir değişkenin toplam boyutu length() at metoduyla belirlenebilir. Örneğin String a=new String(“ali”);

Char (Harf) tipi java Veri Tipleri

Java veri tipleri, harf (char) tipi değişkenler bilgisayarda harfleri tanımlayan temel değişkenlerdir. Üstte incelediğimiz String tipi değişkenlerde bu tür değişkenlerin birçoğunun bir araya gelmesiyle oluşur.

Burada şunu kaydedelim alpha1 değişkenini her ortamda doğru olarak görebiliriz, fakat alpha2 değişkeni bazı ortamlarda doğru olarak görülmeyebilir. Tablo 1.5.2 de sık kullanabileceğimiz bazı Unicode kodları listelenmiştir. Karekter kodları kullanılarak yazmada çeşitli kontrol işlemleri de örneğin bir harf geri gitme, satır başı yapma, tab pozisyonuna gitme gibi. Harf değişkenleri String değişkenleriyle toplama işlemi yoluyla rahatça birleştirilebilir.

Boolean Java Veri Tipleri

Java veri tipleri, boolean değişken türü mantık işlemlerinde kullanılır. Sadece true veya false değerleri alır. true doğru false yanlış anlamı taşır. Mantık değişkenlerine doğrudan true veya false değerleri yüklenebileceği gibi diğer değişkenleri mantık işlemlerini kullanarak karşılaştırarakta değerleri programların içinde hesaplanabilir. Aşağıdaki küçük program parçası mantık değişkeni ilk mantık değişkenini tanımlamakta ve doğru değerini bu değişkene yüklemektedir.

boolean ilkmantıkdegiskeni; ilkmantikdegiskeni=true;

Mantıksal İşlemci Anlamı
&& Ve
|| Veya
Büyüktür
<  Küçüktür
== Eşittir
>= büyük ve eşittir
<= küçük ve eşittir
! Değildir
!= eşit değildir

Aşağıda bu örnek problemin (Program 1.5.8) sonucunu verilmektedir. Satır satır programı takip ederek sonucuları kontrol ediniz.

Java Veri Tipleri Olarak Tanımlanmış Temel Değişkenler

Java nesne temelli bir dildir. Java veri tipleri, tüm değişken türlerinin nesne kökenli eşdeğerleri mevcuttur. Bunun yanında temel değişken türleri arasında yer almayan üst bölümde yer verdiğimiz String gibi sadece nesne kökenli olarak tanımlanmış değişken türleri de mevcuttur. Şimdi bunların bir kısmını biraz daha detaylı inceleyelim.

Integer Java Veri Tipleri

String s=”15”;

Integer i=new Integer(s);

Tanımı 15 değerini yükler. Integer değerini int değerine (temel değişken) çevirebiliriz.

int x;

Integer y=new Integer(3);

x=y.Integer.IntegerValue();

String değerini int değerine direkt olarak çevirmek içinse

String s=”15”;

int x=Integer.parseInt(s);

kullanılır.

Double Java Veri Tipleri

Double değişkeni kullanım olarak Integer değişkeninden bir farkı yoktur. Aynı tanımlamalar Integer yerine Double kullanılarak yapılabilir. Değişkenler

Double x;

X=new Double(3.66e5);

veya

Double x=new Double(3.66e5);

Şeklinde tanımlanabilir. Double tanımı String değişkeni üzerinden de tanımlanabilir. Örneğin

String s=”15.66e-3”; Double x=new Double(s);

Tanımı 15.66*10-3 değerini yükler. Double değerini double değerine (temel değişken) çevirebiliriz.

String s=”15.25”;

double x=Double.parseDouble(s);

İşlemi kullanılabilir.

Diğer Nesne Temelli Java Veri Tipleri

Object, Long, Float, Boolean, Character, Vector gibi diğer nesne tipi değişken türleri de mevcuttur. Object nesne tipi tüm bu değişken nesne tiplerini içinde barındıran genel bir tiptir. Tüm nesne tipi değişkenlerin bizim için temel avantajı alt metodlarını kullanarak işlemler gerçekleştime olasılıklarıdır. Fakat bu tür değişkenler temel değişken türlerine göre daha çok hafıza yeri işgal ettiklerinden mecbur kalınmadıkça da kullanılmamalıdırlar.

Java Veri Tipleri Final Terimi Sabitler

Java veri tipleri, dilinde değişken yerine sabit kullanmak istersek tanımın başına final sözcüğünü getiririz. Final olarak tanımlanan sabitlerin bir kere değerleri verildikten sonra değiştirilemez. Örneğin

Programda sabit olarak tanımladığımız PI sayısı daha sonra 2 ile çarpılmaya çalışılmış ve hata vermiştir.

Bitsel Java Veri Tipleri

Bit işlemi doğrudan doğruya bitler üzerinde yapılan işlemlerdir. Bit işlemleri genellikle veri transferi (bilgisayardan bilgisayara veya çeşitli kontrol sistemlerinde) işlemlerinde kullanılır.

Bit İşlemci Anlamı
& AND ve
| OR veya
^ XOR
~ Ters bit (NOT)
>>  Bir bit sağa kay
<<  Bir bit sola kay

Bit işleminde ne olduğuna bir örnekle bakalım. int x=7; x=x<<1; bit işleminde x değişkeninin bit yapısı sola doğru bir bit kaydırılmıştır. 7 değerinin bit eşdeğeri 00000000000000000000000000000111 şeklindedir. Sola doğru bir bit kaydığımızda 00000000000000000000000000001110